Integritet i ejerskabet
GOVERNANCE

Integritet i ejerskabet

Chr. Augustinus Fabrikker stræber efter at gøre en positiv forskel gennem ansvarlige ejerskaber og investeringer. Vi er optagede af at investere i sunde forretningsmodeller og herigennem bidrage til langsigtede og bedre resultater.

Vi tror på, at den rette sammensætning af den samlede ledelse og bestyrelsen er afgørende for virksomhedens udvikling. I vores virksomhedsinvesteringer værdsætter vi derfor en løbende dialog med formandskabet og den daglige ledelse, så vi sammen skaber de bedste rammer for virksomheden.

 

Chr. Augustinus Fabrikker forholder sig generelt positivt til de gældende anbefalinger for god selskabsledelse, der er udarbejdet af Komitéen for God Selskabsledelse, og vi ønsker, at de selskaber, vi er medejere af, tager stilling til anbefalingerne og følger de, for selskabet, relevante anbefalinger.

 

Chr. Augustinus Fabrikker tror på, at enhver forretningsmodel skal omfatte en høj grad af samfundsansvar. Dermed forventer vi, at de selskaber, vi er medejere af, aktivt indarbejder en samfundsansvarlig politik i deres strategi. I Chr. Augustinus Fabrikker har vi en stærk tro på, at vi bidrager til en positiv samfundsmæssig udvikling ved at investere i sunde og ansvarlige forretningsmodeller. På samme måde er det centralt for os, at de virksomheder, vi investerer i, følger en ansvarlig ESG-politik og tager de relevante SDG’er til sig. Vi ønsker, at virksomhederne følger en strategi, der betyder, at de gør en positiv social forskel i de lande og områder, hvor de er aktive.

 

Chr. Augustinus Fabrikkers politik for modtagelse af markedssonderinger og øvrige henvendelser vedrørende børsnoterede udstedere og finansielle instrumenter

Chr. Augustinus Fabrikker modtager henvendelser om markedssonderinger relateret til udstedere og finansielle instrumenter, der opfylder vilkårene herfor i markedsmisbrugsforordningen. Chr. Augustinus Fabrikker modtager også øvrige henvendelser vedrørende børsnoterede udstedere og finansielle instrumenter.

Chr. Augustinus Fabrikker ønsker at begrænse de situationer, hvor Chr. Augustinus Fabrikker bliver insider, mest muligt, og ønsker derfor som udgangspunkt ikke at modtage intern viden. Chr. Augustinus Fabrikker ønsker aldrig at modtage intern viden, uden at Chr. Augustinus Fabrikker på forhånd udtrykkeligt har godkendt dette.

Ved første henvendelse om markedssondering og ved øvrige henvendelser ønskes derfor initialt kun oplysning om hvilken sub-sektor, henvendelsen drejer sig om. Såfremt Chr. Augustinus Fabrikker herefter tilkendegiver, at man ønsker yderligere oplysninger ønskes følgende, (1) hvorvidt markedssonderingen eller henvendelsen vurderes at omfatte intern viden, og (2) hvornår den interne viden forventes at ophøre. Chr. Augustinus Fabrikker vil herefter tilkendegive, om man ønsker at modtage den konkrete markedssondering eller yderligere oplysninger.

Henvendelse til Chr. Augustinus Fabrikker om markedssonderinger og øvrige henvendelse vedrørende børsnoterede udstedere og finansielle instrumenter skal rettes til John Lauritsen (D: +4538422545) eller Steffen Kaj Pedersen (D: +4533145293).

 

WHISTLEBLOWERORDNING

I Chr. Augustinus Fabrikker bestræber vi os på at møde omverdenen med ordentlighed, ansvarlighed og i dialog. Som led i den løbende udvikling af organisationen, har vi derfor etableret en frivillig whistleblowerordning. Whistleblowerordningen skal sikre, at der altid er en mulighed for at kommunikere med os om eventuelle alvorlige forhold, som vi bør undersøge. Whistleblowerordningen omfatter alene Chr. Augustinus Fabrikkers egen organisation samt vores rådgivere og leverandører. Oplysninger om vores ejerskaber henvises til selskabernes egne whistleblowerordninger eller Den Nationale Whistleblowerordning.

Whistleblowerordningen administreres af Kromann Reumert, der screener ansøgninger og videreformidler til fondens interne whistleblowerenhed. Der anvendes den sikre whistleblowerportal Got Ethics A/S til kommunikation.

For at komme til whistleblowerportalen skal du klikke her.